Đăng nhập
Đăng nhập
Menu

Danh sách Hole-In-One 2018

DANH SÁCH HOLE-IN-ONE

Mr

Phạm Văn Thanh

Hole-In-One

Hole 04, Par 3, Index 18, Yards 141

08/01/2018

Mr

Nguyễn Quang Anh

Hole-In-One

Hole 04, Par 3, Index 18, Yards 141,

17/01/2018

Mr

Nguyễn Song Nam

Hole-In-One

Hole 08, Par 3, Index 17, Yards 178

20/01/2018

Mr

Nguyễn Anh Tuấn

Hole-In-One

Hole 15, Par 3, Index 16, Yards 126

04/03/2018

Mr

Phí Kim Dũng

Hole-In-One

Hole 12, Par 3, Index 15, Yards 149

14/03/2018

Mr

Nguyễn Thành Trung

Hole-In-One

Hole 15, Par 3, Index 16, Yards 126

01/04/2018

Mr

Nguyễn Tất Thắng

Hole-In-One

Hole 15, Par 3, Index 16, Yards 126

03/04/2018

Mr

Mai Huy Quỳnh

Hole-In-One

Hole 15, Par 3, Index 16, Yards 126

14/04/2018

Mr

Trần Trọng Hiếu

Hole-In-One

Hole 04, Par 3, Index 18, Yards 141,

27/04/2018

Mr

Trần Nam Long

Hole-In-One

Hole 08, Par 3, Index 17, Yards 178,

27/04/2018

Mrs

Yu Eun Young

Hole-In-One

Hole 12, Par 3, Index 15, Yards 149

04/05/2018

Mr

Nguyễn Văn Niên

Hole-In-One

Hole 15, Par 3, Index 16, Yards 126

07/05/2018

Mr

Trần Trọng Hiếu

Hole-In-One

Hole 04, Par 3, Index 18, Yards 141,

19/05/2018

Mr

Ngô Xuân Quang

Hole-In-One

Hole 15, Par 3, Index 16, Yards 126

20/05/2018

Mr

Phan Minh Phúc

Hole-In-One

Hole 12, Par 3, Index 15, Yards 149

01/07/2018

Mr

Nguyễn Công Quảng

Hole-In-One

Hole 04, Par 3, Index 18, Yards 141,

19/05/2018

Mr

Đinh Thế Kỳ

Hole-In-One

Hole 08, Par 3, Index 17, Yards 178,

22/07/2018

Ms

Lê Thị Hằng

Hole-In-One

Hole 04, Par 3, Index 18, Yards 102

26/07/2018

Mr

Nguyễn Minh Đức

Hole-In-One

Hole 04, Par 3, Index 18, Yards 141

28/07/2018

Mr

Phạm Quân

Hole-In-One

Hole 12, Par 3, Index 15, Yards 149

29/07/2018

Mr

Trần Ngọc Trung

Hole-In-One

Hole 04, Par 3, Index 18, Yards 141

03/08/2018

Mr

Trần Đức Trung

Hole-In-One

Hole 12, Par 3, Index 15, Yards 149

13/08/2018

   

Bài viết liên quan

02116 29 2222