Đăng nhập
Đăng nhập
Menu

CHƯƠNG III CÁC LUẬT CHƠI GÔN - LUẬT 24

LUẬT 24 VẬT CẢN NHÂN TẠO

24-1. Các vật cản nhân tạo xê dịch được
Gôn thủ có thể tháo gỡ vướng mắc mà không bị phạt đối với một vật cản nhân tạo xê dịch được như sau:
(a) Nếu trái bóng không nằm trên hoặc trong vật cản nhân tạo, thì vật cản nhân tạo này có thể được di dời. Nếu bóng di chuyển, nó phải được đặt lại chỗ cũ và không bị phạt miễn là
việc làm dịch chuyển bóng trực tiếp là do việc di dời vật cản nhân tạo. Nếu không như thế Luật 18 – 2a được áp dụng.
(b) Nếu bóng nằm trên hoặc trong vật cản nhân tạo, bóng có thể được nhặt lên và vật cản nhân tạo được dời đi. Trái bóng phải được thả trên đường qua sân gôn hay trong một chướng ngại, hay được đặt trên khu lỗ gôn, càng gần càng tốt so với vị trí thẳng dưới ngay nơi bóng nằm trên hay trong chướng ngại nhân tạo, nhưng không được gần lỗ gôn.
Trái bóng có thể được lau chùi khi được nhặt lên theo Luật này.Khi trái bóng đang chuyển động, một vật cản nhân tạo có thể gây ảnh hưởng lên sự chuyển động của bóng, trừ trang thiết bị của bất kỳ gôn thủ nào hoặc gậy cờ đang được trông coi, được lấy ra hoặc cầm lên, thì không được di dời đi.(Làm ảnh hưởng đến bóng – xem Luật 1 – 2)Ghi chú: nếu trái bóng được thả hoặc đặt theo Luật này mà không lấy lại được ngay, thì một trái bóng khác có thể được thay thế.

24-2. Vật cản nhân tạo cố định
a. Sự can thiệp 
Sự can thiệp do vật cản nhân tạo cố định tạo ra khi bóng nằm trong, trên vật cản nhân tạo này, hay khi vật cản nhân tạo này can thiệp vào thế đứng hoặc khu vực dự kiến vung gậy của gôn thủ. Nếu bóng của gôn thủ nằm trên khu vực lỗ gôn, sự can thiệp cũng xảy ra nếu một vật cản nhân tạo cố định trên khu vực lỗ gôn can thiệp vào đường đẩy bóng của người đó. Trong tình huống khác, bản thân sự can thiệp vào đường đánh bóng không phải là một sự can thiệp theo Luật này.
b. Tháo gỡ vướng mắc
Trừ khi bóng nằm trong một chướng ngại nước hay chướng ngại nước mặt bên, cầu thủ có thể tháo gỡ vướng mắc do vật cản nhân tạo cố định gây ra theo cách như sau: (i) Trên đường qua sân gôn: nếu trái bóng nằm trên đường qua sân gôn, gôn thủ phải nhấc bóng lên và thả nó, mà không bị phạt, trong vòng một tầm gậy, tại điểm gần nhất để tháo gỡ vướng mắc nhưng không được gần lỗ gôn. Điểm gần nhất để tháo gỡ vướng mắc không được nằm trong một chướng ngại hoặc trên khu lỗ gôn. Khi trái bóng được thả trong vòng một tầm gậy tại điểm gần nhất để tháo gỡ vướng mắc, trái bóng trước tiên phải chạm một phần sân gôn tại một điểm mà nó tránh được sự can thiệp của chướng ngại cố định và không nằm trong một chướng ngại hay trên khu lỗ gôn.
(ii) Trong hố cát: nếu trái bóng nằm trong một hố cát, gôn thủ phải nhấc bóng lên và thả nó theo cách sau: 
(a) Không bị phạt, theo Mục (i) ở trên, ngoại trừ điểm gần nhất để tháo gỡ vướng mắc phải ở trong hố cát và bóng phải được thả trong hố cát; 
(b) Phạt một gậy, bên ngoài hố cát giữ điểm giữa nơi bóng nằm hướng thẳng tới lỗ gôn và điểm mà bóng được thả, không giới hạn bóng có thể được thả ra phía sau hố cát bao xa.
(iii) Trên khu lỗ gôn: nếu bóng nằm trên khu lỗ gôn, gôn thủ phải nhấc bóng lên và đặt nó, mà không bị phạt, vào điểm gần nhất để tháo gỡ vướng mắc nhưng không ở trong một chướng ngại. Điểm gần nhất để tháo gỡ vướng mắc có thể nằm ngoài khu lỗ gôn.
(iv) Trên khu phát bóng: nếu trái bóng nằm trên khu phát bóng, gôn thủ phải nhấc bóng lên và thả nó theo Mục (i) mà không bị phạt.Bóng có thể được lau chùi khi được nhặt lên theo Luật này.(Bóng lăn vào vị trí gây vướng mắc cũ – xem Luật 20 – 2c (v))
Ngoại lệ: có thể gôn thủ sẽ không được quyền tháo gỡ vướng mắc theo Luật này trong trường hợp (a) khi gôn thủ rõ ràng không sao thực hiện được cú đánh do sự cản trở của các vật khác ngoài vật cản nhân tạo cố định hoặc (b) vướng mắc do vật cản nhân tạo cố định chỉ xảy ra khi sử dụng thế đứng, cú vung gậy hoặc hướng đánh khác thường và không cần thiết.
Ghi chú 1: Nếu trái bóng ở trong một chướng ngại nuớc (bao gồm cả chướng ngại nước mặt bên), gôn thủ không được quyền tháo gỡ vướng mắc do vật cản nhân tạo cố định gây ra. Gôn thủ phải đánh bóng từ chỗ bóng nằm hoặc thực hiện theo Luật 26-1.

Ghi chú 2: nếu trái bóng dự định được thả hoặc đặt theo Luật này không lấy ra ngay được thì một trái bóng khác có thể được thay thế.Ghi chú 3: Ban Tổ Chức có thể lập ra Luật tại chỗ nói rõ rằng rằng gôn thủ phải xác định điểm gần nhất để tháo gỡ vướng mắc không vượt qua, xuyên qua hay qua phía dưới vật cản nhân tạo.

24-3. Không tìm thấy bóng trong vật cản nhân tạo
Một vấn đề thực tế là có phải không tìm thấy bóng sau khi nó bị đánh về phía vật cản nhân tạo và ở trong vật cản nhân tạo đó không. Để áp dụng Luật này, phải biết hoặc chắn chắn rằng trái bóng đang ở trong vật cản nhân taọ. Nếu không biết hoặc không chắc chắn, gôn thủ phải thực hiện theo Luật 27-1.
a. Không tìm thấy bóng trong vật cản nhân tạo xê dịch được
Nếu biết hoặc chắn chắn rằng không tìm thấy được bóng trong một vật cản nhân tạo xê dịch được, gôn thủ có thể thay thế một trái bóng khác và tháo gỡ vướng mắc, mà không bị phạt, theo Luật này. Nếu gôn thủ chọn thi hành như thế, gôn thủ phải di dời vật cản nhân tạo này và phải thả trái bóng trên đường qua sân gôn hay trong một chướng ngại, hay đặt bóng trên khu lỗ gôn, càng gần càng tốt tại điểm thẳng hàng ngay dưới nơi mà trái bóng sau cùng vượt qua điểm giới hạn ngoài cùng của vật cản nhân tạo xê dịch được, nhưng không được gần lỗ gôn hơn .
b. Không tìm thấy bóng trong vật cản nhân tạo cố định 
Nếu biết hoặc chắn chắn rằng không tìm thấy được bóng trong một vật cản nhân tạo cố định, gôn thủ có thể tháo gỡ vướng mắc theo Luật. Nếu gôn thủ chọn thi hành như thế, thì điểm giới hạn ngoài cùng của vật cản nhân tạo phải được quyết định và, nhằm mục đích áp dụng Luật này, bóng được xem như nằm tại điểm này và gôn thủ phải thực hiện các cách sau:
(i) Trên đường qua sân gôn: nếu trái bóng sau cùng vượt qua giới hạn ngoài cùng của một vật cản nhân tạo cố định ở một điểm trên đường qua sân gôn, gôn thủ có thể thay thế một trái bóng khác mà không bị phạt và tháo gỡ vướng mắc như đã mô tả trong Luật 24 – 2b (i)
(ii) Trong hố cát: nếu trái bóng sau cùng vượt qua giới hạn ngoài cùng của một vật cản nhân tạo cố định ở một điểm trong hố cát, gôn thủ có thể thay thế một trái
bóng khác mà không bị phạt và tháo gỡ vướng mắc như đã mô tả trong Luật 24 – 2b (ii).
(iii) Trong một chướng ngại nước (kể cả chướng ngại nước mặt bên ): nếu trái bóng sau cùng vượt qua giới hạn ngoài cùng của một vật cản nhân tạo cố định ở một điểm trong chướng ngại nước, gôn thủ không được tháo gỡ vướng mắc mà không bị phạt. Gôn thủ phải thực hiện theo Luật 26 – 1.
(iv) Trên khu lỗ gôn: nếu trái bóng sau cùng vượt qua giới hạn ngoài cùng của một vật cản nhân tạo cố định ở một điểm trên khu lỗ gôn, gôn thủ có thể thay thế một trái bóng khác mà không bị phạt và tháo gỡ vướng mắc như đã mô tả trong Luật 24 – 2b (iii).

XỬ LÝ DO VI PHẠM LUẬT
Trong đấu lỗ - Thua lỗ đó; Trong đấu gậy - phạt hai cú đánh
02116 29 2222