Đăng nhập
Đăng nhập
Menu

CHƯƠNG III CÁC LUẬT CHƠI GÔN - LUẬT 17

LUẬT 17 GẬY CỜ

17-1. Trông coi, xê dịch hoặc nắm giữ gậy cờ
Trước khi thực hiện một cú đánh từ bất kỳ nơi nào trên sân, gôn thủ có thể mời người trông coi, xê dịch hoặc nắm giữ gậy cờ để báo vị trí lỗ gôn.
Nếu gậy cờ không có người trông coi, xê dịch hoặc nắm giữ trước khi gôn thủ thực hiện cú đánh, thì nó không được trông coi, xê dịch hoặc nắm giữ trong khi gôn thủ đang thực hiện cú đánh hoặc trong khi bóng của gôn thủ đang di chuyển nếu làm như thế nó có thể ảnh hướng đến sự chuyển động của bóng.
Ghi chú 1: nếu gậy cờ đang trong lỗ gôn và bất kỳ người nào đứng gần nó trong khi cú đánh đang được thực hiện, người đó được xem là đang trông coi gậy cờ đó.
Ghi chú 2: nếu, trước khi thực hiện cú đánh, gậy cờ do một người nào đó trông coi, xê dịch hoặc nắm giữ mà gôn thủ biết được và không phản đối thì coi như gôn thủ đã đồng ý.
Ghi chú 3: nếu một người nào đó trông coi hoặc nắm giữ gậy cờ trong khi một cú đánh đáng được thực hiện, người đó sẽ được xem là đáng trông coi gậy cờ cho đến khi bóng dừng.
17-2. Trông coi không được ủy quyền
Nếu một đối thủ hoặc người nhặt bóng của họ trong đấu lỗ hoặc bạn đấu hoặc người nhặt bóng của họ trong đấu gậy, nếu không có sự ủy quyền hoặc biết trước của gôn thủ mà trông coi, dọn hoặc nắm giữ gậy cờ trong khi gôn thủ đang thực hiện cú đánh hoặc bóng đang di chuyển, và hành động đó có thể làm ảnh hưởng đến sự chuyển động của bóng, đối thủ hoặc bạn đấu bị phạt theo luật áp dụng.

*XỬ PHẠT DO VI PHẠM LUẬT 17-1 hoặc 17-2:
Đấu lỗ – thua lỗ đó; Đấu gậy – phạt hai cú đánh.

* Trong đấu gậy, nếu vi phạm Luật 17-2 và bóng của đấu thủ sau đó đập vào gậy cờ, người trông coi hoặc nắm gậy cờ hoặc bất kỳ thứ gì được người này mang vác thì đấu thủ sẽ không bị phạt. Bóng sẽ được đánh tại nơi bóng nằm trừ khi cú đánh được thực hiện trên khu lỗ gôn, cú đánh sẽ bị hủy và bóng phải được đặt lại và đánh lại.
17-3. Bóng chạm gậy cờ hoặc người trông coi gậy cờ
Bóng của gôn thủ không được chạm vào:
a. Gậy cờ khi nó đang được trông coi, xê dịch hoặc nắm giữ nó;
b. Người trông coi hoặc nắm giữ gậy cờ; hoặc
c. Gậy cờ cắm trong lỗ gôn, không có người trông coi, khi cú đánh được thực hiện trên khu lỗ gôn.
Ngoại lệ: khi gậy cờ được trông coi, xê dịch hoặc nắm giữ mà không có sự cho phép của gôn thủ – xem Luật 17-2.

XỬ PHẠT DO VI PHẠM LUẬT 17-3;
Đấu lỗ – Thua lỗ đó; Đấu gậy – phạt hai cú đánh và bóng phải được ở nơi bóng nằm

17-4. Bóng tựa vào gậy cờ
Khi gậy cờ đang ở trong lỗ gôn, gôn thủ đánh bóng không vào lỗ mà nó tựa vào gậy cờ, gôn thủ hoặc một người được ủy nhiệm có thể di dời hoặc rút gậy cờ ra khỏi lỗ, nếu bóng rơi xuống lỗ thì xem như gôn thủ đã thắng lỗ đó với cú đánh cuối cùng của mình; nếu không như thế, mà bóng bị dị chuyển, nó phải được đặt trên miệng lỗ mà không bị phạt.

Bài viết liên quan

02116 29 2222