Đăng nhập
Đăng nhập
Menu

CHƯƠNG III CÁC LUẬT CHƠI GÔN - LUẬT 9

LUẬT 9 THÔNG TIN VỀ SỐ CÚ ĐÁNH ĐÃ THỰC HIỆN

9-1. Nguyên tắc chung
Số cú đánh mà đấu thủ thực hiện phải bao gồm cả các cú phạt.
9-2. Đấu lỗ
a. Thông báo số cú đánh được thực hiện
Đối thủ có quyền biết chắc chắn số cú đánh gôn thủ đã thực hiện trong đường đánh bóng tới lỗ và sau khi đã kết thúc một lỗ gôn vừa đánh.
b. Thông tin sai
Gôn thủ không được cung cấp thông tin cho đối thủ của mình một cách sai lệch. Nếu một gôn thủ đưa ra thông tin sai, gôn thủ đó bị thua lỗ gôn đó.
Một gôn thủ được xem là cung cấp sai thông tin cho đối thủ của mình nếu:
(i) gôn thủ không thông báo cho đấu thủ của mình biết càng sớm
càng tốt về việc gôn thủ đã nhận một cú phạt, trừ khi (a) gôn thủ đã hoàn toàn xử lý theo Luật liên quan đến một hình thức phạt và đấu thủ của gôn thủ đã được quan sát, hoặc (b) gôn thủ sửa sai trước khi đấu thủ của mình thực hiện cú đánh kế tiếp của anh ta; hoặc
(ii) gôn thủ đưa thông tin sai lệch trong suốt lượt đánh tới lỗ có liên quan đến số cú đánh đã thực hiện và không sửa sai trước khi đấu thủ của gôn thủ thực hiện cú đánh kế tiếp; hoặc
(iii) gôn thủ dưa ra thông tin sai lệch về đến số cú đánh thực hiện để hoàn thành một lỗ gôn và điều này đã làm cho đấu thủ hiểu nhầm về kết quả của lỗ đó, trừ khi gôn thủ sửa sai trước khi đối thủ của mình thực hiện cú đánh trên khu phát bóng kế tiếp hoặc, trong trường hợp đó là lỗ gôn cuối cùng của trận đấu, trước khi tất cả gôn thủ rời khu lỗ gôn.
Một đấu thủ được xem là đưa thông tin sai lệch ngay cả nếu như đó là do không thêm vào số cú phạt mà gôn thủ không biết là mình đã chịu. Trách nhiệm của gôn thủ là phải biết Luật.
9-3. Đấu gậy
Đấu thủ bị phạt cần thông báo ngay cho người tính điểm ngay khi có thể.

02116 29 2222